Preskočiť na hlavné menu


Hlavná stránka Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky
pre zabezpečenie produktov a služieb internetového portálu OK bonus

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1.  Tieto Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky (ďalej len „VOaZP“) upravujú zmluvné vzťahy medzi Dodávateľom - správcom internetového portálu OK bonus ktorý spravuje spoločnosť DOXX – Stravné lístky, spol, s r.o. so sídlom Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391 000, IČ DPH: SK2020104449, zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel  Sro, vložka číslo: 12115/L (ďalej len „Dodávateľ") a Partnerom produktov a služieb OK bonus (ďalej len „Partneri"), ktoré vznikajú pri objednávke produktov OK bonus. Partner na základe zakúpeného produktu a koncového zariadenia si po registrácii z Produktov internetového portálu OK bonus vytvára balíky služieb pre vlastných a potencionálnych zákazníkov (ďalej len „Zákazník“) podľa výberu, alebo využije iné služby ktoré ponúka internetový portál OK bonus.

II. VYSVETLENIE POJMOV

2.1. Pod pojmom Dodávateľ sa rozumie správca internetového portálu OK bonus (ďalej len „OK bonus“) ktorý spravuje spoločnosť DOXX – Stravné lístky, spol, s r.o.

2.2. Pod pojmom Partner sa rozumie akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá vo vlastnom mene a na vlastný účet objednáva produkty a služby OK bonus od Dodávateľa.

2.3. Pod pojmom Zákazník sa rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá je držiteľom registrovanej bezkontaktnej čipovej NFC karty OK bonus, alebo iného nosiča s bezkontaktným NFC čipom registrovaným na Portáli OK bonus a využíva výhody služieb OK bonus.

2.4. Pod pojmom Koncové zariadenie sa rozumie Čítačka bezkontaktných čipových NFC kariet alebo iných bezkontaktných nosičov s NFC čipom. Koncové zariadenie je nevyhnutné technické zariadenie ktoré umožní prostredníctvom nosičov s NFC čipom prístup na Portál OK bonus.

2.5. Pod pojmom Služby a balíky služieb portálu OK bonus (ďalej len „Služby OK bonus“) sa rozumie zabezpečenie : Bonus programov „Standard“, „Exclusive“ a „ Forever“, Reklamy, Newsletterov a ďalších služieb.

2.6. Pod pojmom Produkty portálu OK bonus (ďalej len „Produkty OK bonus“) sa rozumejú snímače bezkontaktných nosičov s NFC čipom, bezkontaktné karty s NFC čipom, prípadne ďalšie produkty.

2.7. Pod pojmom balík služieb Bonus program „Standard“ sa rozumie vernostný program Partnera s obmedzeným prístupom k editoru bonusov/voucherov na obdobie 1 roka odo dňa úhrady tejto služby a pripísania peňažných prostriedkov na účet Dodávateľa, prezentácie, dodanie 1 ks čítačky bezkontaktných čipových NFC kariet, 1 ks aktivačnej karty k terminálu OK bonus, 2 ks kariet pre obsluhu a  60 ks zákazníckych kariet. Partner si môže zakúpiť ďalšie prístupy k bonusom, voucherom a prevádzkam podľa aktuálneho cenníka.

2.8. Pod pojmom  Balík služieb  - Bonus program „Exclusive“, sa rozumie vernostný program Partnera s neobmedzeným prístupom k editoru bonusov/voucherov na obdobie 1 roka odo dňa úhrady tejto služby a pripísania peňažných prostriedkov na účet Dodávateľa, prezentácie, dodanie 1 ks čítačky bezkontaktných čipových NFC kariet, 1 ks aktivačnej karty k terminálu OK bonus,  4 ks kariet pre obsluhu a 180 ks zákazníckych kariet.

2.9. Pod pojmom balík služieb Bonus program „Forever“ sa rozumie vernostný program Partnera s neobmedzeným prístupom k editoru bonusov/voucherov na dohodnuté obdobie, odo dňa úhrady tejto služby a pripísania peňažných prostriedkov na účet Dodávateľa. Obsah balíka je stanovený na základe individuálnych požiadaviek Partnera respektíve na základe dohody medzi Dodávateľom a Partnerom.

2.10.  Pod pojmom Newsletter sa rozumie e-mailové zasielanie správ Partnerom a Zákazníkom OK bonusu alebo zasielanie e-mailov na základe objednávky Partnera služby v súlade s aktuálnym cenníkom služieb.

2.11. Pod pojmom E-shop sa rozumie on-line predaj produktov a služieb registrovaným Partnerom portálu OK bonus.

2.12. Pod pojmom Reklama sa rozumie zabezpečenie umiestnenia reklamného bannera na Portáli OK bonus podľa výberu (hlavný banner homepage, homepage veľký banner pravý stĺpec, homepage malý banner pravý stĺpec, periodiká hlavný banner). Za Reklamu sa považujú napr. text, fotografia, obrázok uverejnené za odplatu, aj keď nie sú určené na podporu predaja produktov či služieb Partnera (či inej osoby), pretože nie sú vykonávané v súvislosti s podnikateľskou činnosťou Partnera, či inej osoby.

2.13. Pod pojmom ďalšie služby sa rozumie služby poskytované Dodávateľom len na základe vzájomnej dohody ako napr. fotenie prevádzky, zabezpečenie fotodokumentácie pre reklamu, grafické úpravy predlôh Reklamy a pod.

2.14. Zmluvné vzťahy sa popri týchto VOaZP riadia cenníkom a technickými podmienkami pre zabezpečenie vybraných služieb na internetovom Portáli OK bonus, platnými v čase uverejnenia alebo objednania, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto VOaZP a ich aktuálna verzia je vždy zverejnená na web stránke www.okbonus.sk .

2.15. Pod pojmom Cenník poplatkov sa rozumie prehľad služieb a ich poplatkov za využívanie služieb a realizáciu úkonov poskytovaných internetovým portálom OK bonus. Cenník poplatkov tvorí súčasť VOaZP. Administrátor internetového portálu OK bonus si vyhradzuje právo cenník kedykoľvek meniť a aktualizovať. Všetky zmeny sú platné a účinné dňom zverejnenia aktualizovaného cenníka na web stránke www.okbonus.sk s dátumom platnosti cenníka.

2.16. Vzťahy medzi Dodávateľom a Partnerom pre Balíky služieb OK bonus, odlišné od týchto VOaZP, môžu byť upravené osobitnou zmluvou.

III. REGISTRÁCIA PARTNERA A ZÁKAZNÍKA NA PORTÁLI OK BONUS

3.1.  Podmienkou na objednávanie, vytváranie vlastných bonusových a voucherových programov a využívanie iných služieb portálu OK bonus je registrácia Partnera na www.okbonus.sk.

3.2. Partner pri registrácii uvedie povinné údaje v registračnom formulári. Po ich odoslaní v pracovný deň obdrží na svoju e-mailovú adresu prístupové meno a heslo k účtu, ktorý si na Portáli OK bonus aktivoval. V prípade registrácie v dňoch pracovného voľna alebo pracovného pokoja prístupové meno a heslo k účtu obdrží najneskôr v priebehu ďalšieho pracovného dňa. Registrácia Partnera je s platnosťou na dobu neurčitú.

3.3. Zákazník sa môže registrovať na portáli OK bonus. Zaregistrovaním Zákazník získava prístup k svojmu účtu, na ktorom sú zobrazené prehľady o stave a využívaní služieb OK bonus. Zákazník môže využívať bonusové a voucherové akcie aj bez registrácie na portáli OK bonus, avšak stráca možnosť prehľadov o bonusových a voucherových akciách, do ktorých sa zapojil. Registrovaný Zákazník má možnosť presunúť si svoje bonusové akcie a zakúpené Voucher-e na inú kartu s NFC čipom alebo iný NFC nosič len v prípade zničenia pôvodnej karty. Neregistrovaný Zákazník túto možnosť nemá.

3.4. Registrácia na portáli OK bonus je možná i v prípade ak Zákazník nevlastní zákaznícku kartu portálu OK bonus, avšak vlastní akýkoľvek nosič s NFC čipom. V takomto prípade je registrácia možná v prevádzke, ktorá je registrovaná na portáli OK bonus a má Koncové zariadenie - čítačku bezkontaktných čipových NFC kariet. 

IV. OBJEDNÁVKA PRODUKTOV A SLUŽIEB  NA PORTÁLI OK BONUS

4.1.  Produkty a služby na portáli OK bonus si môže Partner objednať až po jeho registrácii na OK bonus. Partner si môže objednať služby a produkty OK bonus prostredníctvom obchodného zástupcu Dodávateľa alebo priamo na www.okbonus.sk  cez E-shop. Pri objednávke reklamy, Newslettera alebo ďalších služieb Partner vyplní objednávku so žiadosťou o zabezpečenie služby, ktorá bude zaslaná na e-mail administrátora OK bonus. Administrátor sa skontaktuje so záujemcom o služby a dohodnú sa na ďalšom postupe. Právna záväznosť voči Partnerovi vzniká Dodávateľovi dňom úhrady za objednané produkty, služby alebo balíky služieb OK bonus.

4.2. Objednávka musí obsahovať všetky údaje nevyhnutné pre potreby fakturácie a to najmä:

a)  obchodný názov vrátane korešpondenčnej a fakturačnej adresy, IČO, DIČ a bankového spojenia, na ktorú bude Dodávateľ zasielať faktúru za objednané služby.

b) názov objednaného produktu, služby alebo balíka služieb OK bonus

c) stanovenie výšky odplaty za vybraný produkt, službu alebo balík služieb

4.3.  V prípade objednávky reklamy si Dodávateľ  vyhradzuje právo nepotvrdiť (odmietnuť) uverejnenie Reklamy, keď uvedený text alebo vyobrazenie reklamy môže byť v rozpore s platnými právnymi predpismi, VOaZP alebo inými záujmami Dodávateľa. Reklama je pre Partnera záväzná až po predložení konkrétnej vzorovej prílohy a po jej písomnom schválení zo strany Dodávateľa.

4.4. Po odsúhlasení Reklamy zo strany Dodávateľa a jej zaplatení Partnerom sú obe strany zaviazané k úplnej realizácii.

4.5. V prípade rozšírenia predmetu objednávky sa postupuje podľa predchádzajúceho článku týchto VOaZP. Po písomnom potvrdení zo strany Partnera sa doplnenie objednávky ako súčasť pôvodnej objednávky, stáva záväzné.

4.6. Dodávateľ si vyhradzuje právo dodať Partnerovi pre jednu prevádzku maximálne 3 Čítačky bezkontaktných čipových NFC kariet.

4.7. V prípade, že Partner bude chcieť  zmeniť predmet objednávky po jej potvrdení tak, že sa zmenší jej rozsah, bude hradiť Dodávateľovi storno poplatok v pomernej výške rozdielu medzi pôvodnou výškou predmetu objednávky a zníženým rozsahom predmetu objednávky. Dodávateľ má súčasne nárok aj na uhradenie nákladov, ktoré už boli vynaložené na realizáciu pôvodného predmetu objednávky.

4.8. Nastavené parametre bonusov a voucherov na portáli OK bonus sú zverejnené a nadobúdajú účinnosť nasledujúci deň po dni ich nastavenia. Partner nastavené parametre Bonus programu nemôže zrušiť od momentu, ak bol už na zákaznícku kartu nahratý kredit za uvedený program.

4.9. Dodávateľ si vyhradzuje právo dohodnúť s Partnerom prostredníctvom objednávky individuálne obchodné podmienky.

V. PODKLADY NA REALIZÁCIU REKLAMY A NEWSLETTERA

5.1. Partner zodpovedá za včasné dodanie, formálnu, obsahovú a grafickú správnosť, ako aj za jednoznačné, zrozumiteľné a správne označenie všetkých podkladov nevyhnutných pre riadne uverejnenie Reklamy alebo zaslaní Newslettera  (text, farebný nátlačok, banner, alebo iný podklad) v zmysle požiadaviek stanovených v cenníku a technických podmienkach. Dodávateľ nie je povinný tieto podklady po uverejnení Reklamy alebo zaslaní Newslettera uchovávať alebo ich vrátiť Partnerovi. 

5.2. Ak Dodávateľ nemohol uverejniť Reklamu alebo odoslať Newsletter z dôvodu, že Partner nedodal bezchybné podklady, resp. ich dodal neskoro, je Partner povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 50 % z ceny Reklamy alebo z ceny dohodnutej za zaslanie Newslettera podľa objednávky Objednávateľa.

5.3. Dodávateľ zaručuje zobrazenia pre požadované elektronické médiá, a to v rámci možností vyplývajúcich z dodaných podkladov, ako aj technických možností daného média.

5.4. Podklady k realizácii každej Reklamy alebo zaslanie Newslettera je Partner povinný dodávať e-mailom na adresu info@okbonus.sk.

5.5. Dodávateľ sa zaväzuje nezasahovať do obsahu klientom odovzdaných hotových podkladov bez jeho písomného súhlasu.

5.6. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uverejnenie Reklamy alebo zaslanie Newslettera v prípade, ak:

a)  zadaná Reklama alebo Newsletter nebude zodpovedať uzavretej a vzájomne potvrdenej uzavretej objednávke, či inej dohode alebo týmto VOaZP,

b)  Dodávateľ bude mať dôvodné pochybnosti o tom, či pri obsahu Reklamy alebo Newslettera  nie je daný dôvod pre jej odmietnutie z dôvodu, kedy obsah či uverejnenie bude, resp. by mohlo byť v rozpore s právnymi predpismi, v rozpore s dobrými mravmi, zásadami poctivého obchodného styku alebo rozhodnutiami orgánu štátnej či verejnej správy,

c)  bude zasahovať do práv a oprávnených záujmov Dodávateľa, či bude poškodzovať alebo by mohla poškodiť dobré meno Dodávateľa, jeho zamestnancov alebo osôb tvoriacich s Dodávateľom jednu skupinu,

d) pôjde o Reklamu alebo propagáciu predovšetkým konkurenčných spoločností Dodávateľa,

e)  pôjde o politickú Reklamu,

f)  Partner porušil ustanovenia o platobných podmienkach definovaných v zmysle týchto VOaZP.

V takýchto prípadoch Dodávateľ oznámi Partnerovi bez zbytočného odkladu svoje rozhodnutie o odmietnutí uverejnenia Reklamy alebo zaslaní Newslettera.  Partner je potom povinný bez zbytočného odkladu dodať náhradné podklady.

5.7. Partner a Dodávateľ sa dohodli, že ak Dodávateľ uverejní Reklamu dodanú Partnerom alebo zašle Newsletter a súčasne bude Dodávateľovi uložená zo strany orgánu štátu akákoľvek peňažná resp. nepeňažná sankcia, či akékoľvek opatrenie majúce túto povahu, sankcia bude obojstranne považovaná za škodu spôsobenú Partnerom Dodávateľovi. Partner sa zaväzuje túto škodu uhradiť po doručení výzvy na jej úhradu. V prípade uloženia sankcie resp. opatrenia majúceho nepeňažnú povahu sa Partner zaväzuje Dodávateľovi nahradiť všetky náklady, ktoré bude Dodávateľ povinný vynaložiť, vrátane nákladov na právne zastúpenie v týchto veciach.

VI. ODPLATA A PLATOBNÝ STYK

6.1.  Dodávateľ má nárok na odplatu za realizáciu produktov, služieb a balíkov služieb  OK bonus v súlade s VOaZP a aktuálne platným cenníkom pre jednotlivé produkty, služby a balíky služieb. Partner podpisom objednávky akceptuje VOaZP, cenník k  produktom a službám a balíkom služieb, ako aj technické podmienky pripojenia na Portál OK bonus, ako aj ostatné podmienky uverejňovania Reklamy a stanovenú výšku odplaty, ak nebola jej výška odplaty dohodnutá inak.

6.2.  Cena za predaj produktov a realizáciu služieb a balíkov služieb OK bonus vrátane prirážok a zliav je stanovená v zmysle zákona č. 18/96 Z. z. o cenách, je určená v cenníkoch platných v čase uverejnenia, resp. uzatvorenia objednávky zo strany Dodávateľa a je platná pri platbe vopred. Ceny za produkty a služby, ktoré nie sú v cenníku uvedené (napr. fotenie, grafické úpravy predlôh Reklamy a pod.), sa stanovia dohodou. Aktuálna verzia cenníka sa nachádza na internetovej stránke Dodávateľa na adrese www.okbonus.sk .

6.3. Platba prostredníctvom zálohovej faktúry: Dohodnutú cenu za predaj produktov a realizáciu služieb a balíkov služieb OK bonus zaplatí Partner Dodávateľovi na základe zálohovej faktúry, resp. faktúry pre úhradu vopred, a to prevodom na účet Dodávateľa. Faktúry pre úhradu vopred sú stanovované so splatnosťou najneskôr 7 pracovných dní, pričom za deň úhrady sa považuje deň, v ktorom bola predmetná suma pripísaná na účet Dodávateľa. Po úhrade faktúry sprístupní Dodávateľ Partnerovi dohodnutú a zaplatenú službu Portálu OK bonus v zmysle Čl. III. ods. 3.2.

6.4.  Platba platobnou kartou cez platobnú bránu – platba on line: Dohodnutú cenu za predaj produktov, realizáciu služieb a balíkov služieb OK bonus zaplatí Partner Dodávateľovi cez platobnú bránu. Partner potvrdením platby súhlasí s použitím jeho karty za účelom on-line platby na portáli OK bonus. Platobná karta musí byť vydaná len na meno Partnera.  Dodávateľovi budú peňažné prostriedky k dispozícii od okamihu, kedy prevádzkovateľ platobnej brány informuje Dodávateľa o úspešnosti platby a to na konci dňa pre platby uskutočnené platobnou kartou. Po úhrade sprístupní Dodávateľ Partnerovi dohodnutú a zaplatenú službu Portálu OK bonus v zmysle Čl. III. ods. 3.2.

6.5. Po aktivácií Bonusového programu s využitím Voucher-u  (po dosiahnutí minimálneho stanoveného počtu Zákazníkov, ktorí si zakúpili Voucher) Dodávateľ odošle Partnerovi na jeho účet každý pracovný pondelok sumárne finančné prostriedky za zakúpené Vouchere ponížené o províziu 3,5%.

6.6.  Pokiaľ nedôjde k aktivácií Bonusového programu s využitím Voucheru (dosiahnutie minimálneho stanoveného počtu Zákazníkov, ktorí si zakúpili Voucher), všetky záväzky zmluvných strán zanikajú ku dňu ukončenia platnosti Bonusového programu s využitím Voucher-u . V prípade, že Dodávateľ už obdržal platbu Zákazníka, je povinný mu obdržané finančné prostriedky zaslať do 5 pracovných dní na jeho účet v plnej výške.

6.7.  V prípade, ak Zákazník v lehote podľa týchto VOaZP neobdrží voucher, alebo voucher obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v ponuke Klienta alebo voucher bude mať iné vady, Zákazník môže vady reklamovať. Zákazník je povinný vady uplatniť písomne e-mailom na adresu: info@okbonus.sk. Lehota na vykonanie reklamácie je 48 hodín od doručenia vouchera a v prípade, že voucher nebude doručený, tak 3 pracovné dni od uplynutia lehoty na doručenie vouchera. Pokiaľ Zákazník neuplatní vady v lehotách a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú.

Dodávateľ je povinný odstrániť vady do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je Zákazník oprávnený od kúpy odstúpiť.

6.8.   Dodávateľ je oprávnený jednostranne meniť VOaZP, svoj cenník a podmienky uverejňovania Reklamy a zasielanie Newslettera. Aktuálna verzia VOaZP, cenníka ako aj podmienok uverejňovania Reklamy a zasielanie Newslettera je zverejnená na internetovej stránke www.okbonus.sk .

VII. OCHRANA DÁT

7.1. Informácie, ktoré poskytne Partner Dodávateľovi v súvislosti s produktom OK bonus používa Dodávateľ len na účely realizácie objednávky a je povinný ich zabezpečiť pred zneužitím tretími osobami.

7.2.  Partner – fyzická osoba týmto poskytuje Dodávateľovi výslovný súhlas s tým, aby Dodávateľ použil jeho osobné údaje, ktoré poskytol v objednávke (v rozsahu: meno, priezvisko, príp. názov, adresa bydliska, sídla alebo prevádzky, telefónne číslo, e-mailová adresa) vo svojej databáze a databáze všetkých spracovateľov tejto databázy za účelom realizácie produktov a služieb OK bonus. Súhlas je poskytovaný na dobu 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Poskytnutie týchto údajov Partnerom je dobrovoľné, Dodávateľ má právo prístupu k nim. V prípade porušenia Zákona na ochranu osobných údajov  má Partner právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov so žiadosťou o zabezpečenie nápravy, ako i ďalších právach vyplývajúcich zo zákona.

7.3.  Uzatvorením objednávky každý Partner súhlasí v zmysle ustanovení zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení s tým, že mu budú Dodávateľom zasielané nevyžiadané ponuky na jeho e-mailovú adresu, bude kontaktovaný nevyžiadaným directmailom obsahujúcim rôzne ponuky týkajúce sa produktov, obchodu a služieb Dodávateľa a ostatných zmluvných partnerov Dodávateľa.

7.4.  V prípade, že Partner - fyzická osoba poskytne Dodávateľovi na základe, či v súvislosti s uzatvorenou objednávkou údaj o svojom rodnom čísle, súhlasí ako nositeľ tohto rodného čísla v zmysle platného zákona č. 428/2002 Z.z. s tým, aby Dodávateľ jeho rodné číslo využíval výlučne na účely evidencie objednávky a poskytnutých plnení, aby ho za týmto účelom archivoval, spracovával a užíval.

7.5. Akékoľvek odvolanie súhlasu podľa tohto článku nemá vplyv na oprávnenie Dodávateľa na spracovanie informácii a údajov, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov, iba že by výslovne stanovili inak.

VIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

8.1.  Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito VOaZP alebo objednávkou, sa riadia Obchodným zákonníkom.

8.2.  Pre platne spísanú a potvrdenú objednávku medzi Dodávateľom a Partnerom sú záväzné aktuálne VOaZP.

8.3. Ak by vznikli odôvodnené pochybnosti o platobnej schopnosti Partnera a ak nie je zaistená žiadna primeraná a včasná platba vopred, vyhradzuje si Dodávateľ právo v každom prípade a kedykoľvek odstúpiť od objednávky či prerušiť poskytované plnenia.

8.4. Odstúpením od objednávky, ktoré musí byť v každom prípade oznámené písomne, zostávajú nároky Dodávateľa v zmysle cenníka a týchto VOaZP na platbu ceny za  produkty a služby, resp. balíky služieb  OK bonus nedotknuté.

8.5.  Dodávateľ a Partner sa dohodli, že medzi nimi uzatvorená objednávka a vzťahy z nej vyplývajúce sa budú riadiť zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

8.6.  Ukončenie registrácie Partnera na Portáli OK bonus musí byť ukončené právnym úkonom – písomne zaslané na adresu Dodávateľa a to najneskôr jeden kalendárny mesiac pred skončením Bonus programu.

8.7.  Ak Dodávateľ neobdrží od Partnera písomnú informáciu o ukončení registrácie na Portáli OK bonus, Dodávateľ bude mať za to, že Partner má záujem o zakúpenie Bonus programu na ďalší kalendárny rok a Dodávateľ vystaví a zašle Partnerovi predfaktúru. Partner uhradí predfaktúru na účet Dodávateľa v zmysle Čl. VI. ods. 6.3., resp. ods. 6.4..

8.8. V prípade vzniku súdneho sporu medzi Dodávateľom a Partnerom súvisiaci s písomne uzatvorenou objednávkou, jej obsah sa bude riadiť týmito VOaZP a pôjde zároveň o obchodný spor, dohodli sa obe strany na tom, že tento spor bude rozhodovať súd príslušný podľa sídla Dodávateľa.

8.9.  Partner je povinný dodržať nastavenie Bonusového/Voucherového  programu až do jeho ukončenia .

8.10. Dodávateľ nezodpovedá Zákazníkovi za nedodržanie nastavených produktov zo strany Partnera.

8.11. Dodávateľ nezodpovedá za nekorektné zaobchádzanie s NFC kartami alebo inými bezkontaktnými nosičmi s NFC čipov, resp. ich zneužívanie v prevádzkach Partnera.

8.12. Dodávateľ vytvoril pre potreby Partnerov a Zákazníkov infolinku, telefónne číslo: 0850 166 510, resp. e-mailovú adresu: info@okbonus.sk ktoré slúžia pre informatívne, doplňujúce a pomocné informácie k portálu OK bonus. Tieto kontakty je možné využívať v pracovných dňoch od 7:30 do 15:30 hod.

IX. PLATNOSŤ                                                                 

Tieto Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom  2. 4. 2013

Prosím, zvážte vplyv na životné prostredie pred tlačou tohto dokumentu a papierové kópie vytvárajte len v nutných prípadoch.

0850 166 5100850 166 556